Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Stefanskolans vision

Stefanskolan vill förena goda grundskolekunskaper med en kristen livssyn och värdegrund. Vi tror att det kristna kärleksbudskapet, om allas lika värde, är en god grund för varje människa att stå på, oavsett religion.

Vi tror på elevens inneboende kapacitet och vill hjälpa varje barn att utvecklas till sin egen fulla potential, helt i enlighet med dess personliga gåvor och förutsättningar.

Vi tror att skolans uppgift är att ge barnet mycket god kunskap men också att hjälpa barnet till personlig mognad, karaktärsbyggande och utvecklande av integritet. 

 

Mål

* Trygga och målmedvetna elever med social kompetens och goda kunskaper, väl förberedda för fortsatta studier och för ungdoms-  och vuxenlivet.

* En lugn och lärande arbetsmiljö, där varje elev känner sig sedd och uppskattat och får personligt stöd och uppmuntran för att utvecklas.

* Personal som aktivt upprätthåller skolans normer och värderingar samt fungerar som goda föredömen såväl i ord som i handling.

* Traditioner för kontinuitet, ökad sammanhållning och trivsel.

* Föräldrar med stort engagemang i barnens skolgång.